Warunki korzystania ze strony internetowej Centrum Porad

Wejście na stronę internetowej i korzystanie z niej stanowi jednoznaczne oświadczenie o akceptacji poniższych warunków.
Wskazane na stronie internetowej informacje mają charakter ogólny. Informacje te nie są dostosowane do okoliczności osobistych lub szczególnych i z tego względu nie mogą być uważane za przeznaczoną dla użytkownika poradę osobistą, profesjonalną lub prawną.
Centrum Porad dokłada wszelkich starań, aby dostarczone informacje były kompletne, poprawne, precyzyjne i aktualizowane. Pomimo tych wysiłków przekazywane informacje mogą zawierać omyłki. Jeśli podane informacje zawierają omyłki lub niektóre informacje przekazywane na stronie lub za jej pośrednictwem są niedostępne, to Centrum Porad dołoży wszelkich możliwych starań, tak szybko, jak to możliwe, to skorygować.
Centrum Porad nie odpowiada również za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użycia informacji dostępnych na tej stronie.
W przypadku stwierdzenia nieścisłości w informacjach przekazywanych za pośrednictwem tej strony internetowej, mogą Państwo skontaktować się z administratorem strony internetowej.
Zawartość strony (w tym linki) może być w dowolnym momencie, bez zawiadomienia lub powiadomienia modyfikowana, zmieniana lub uzupełniana. Centrum Porad nie gwarantuje właściwego funkcjonowania strony internetowej i w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub tymczasową (nie)dostępność strony internetowej, czy też za jakąkolwiek formę szkody, która byłaby bezpośrednim lub pośrednim wynikiem wizyty na tej stronie internetowej lub korzystania z niej.
Centrum Porad nie może w żadnym wypadku zostać pociągnięte do odpowiedzialności względem jakiegokolwiek podmiotu, w sposób bezpośredni ani pośredni, na szczególnych zasadach lub w jakikolwiek inny sposób, za szkody wynikające z korzystania z tej lub innej strony, w szczególności w wyniku korzystania z linków lub hiperłączy, w tym – choć wyliczenie to nie ma charakteru enumeratywnego – z tytułu wszelkich strat, przerw w pracy, uszkodzeń programów lub innych danych w systemie komputerowym, sprzęcie, oprogramowaniu lub innym sprzęcie użytkownika. Strona internetowa może zawierać hiperłącza prowadzące do stron internetowych lub stron osób trzecich lub pośrednio się do nich odwoływać. Umieszczanie linków do tych witryn lub stron w żaden sposób nie implikuje dorozumianego zatwierdzenia ich treści.
Centrum Porad w sposób jednoznaczny oświadcza, że nie ma kontroli nad treścią lub innymi cechami tych stron internetowych i nie może w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności za ich zawartość lub cechy, ani za jakąkolwiek inną szkodę spowodowaną korzystaniem z nich.